45 personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak... İşte detaylar

EKONOMİ 22.05.2021, 09:13
45 personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Avukat, uzman, güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak olan alım, Kapadokya sınırları içerisinde gerçekleşecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alımı şartları yayımlandı. Giriş sınavına başvuracak adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde olacak;

1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinin  (3) numaralı  alt  bendi  dışındaki  alt  bentlerinde  belirtilen  genel  şartları  taşımaları,  son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.
3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel)
4. Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  2019-2020  yıllarında yapılan,  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavının  KPSS  (B)  Grubu  puan  şartı  mevcut  olup;  lisans mezuniyeti  gereken  unvanlarda  KPSSP3,  ön  lisans  mezuniyeti  gereken  unvanlarda  KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak,
5. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Başvuru şekli ve süresi

(Başvurular dijital ortamda olacak evrak alınmayacak.)

Başvurular dijital ortamda 20/05/2021 - 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi

20/05/2021 - Personel Alımı Duyurusu

20/05/2021 - 04/06/2021 Başvuruların Alınması

21/06/2021 - 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

Sınavın şekli ve değerlendirilmesi

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerin her biri için onar puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekmektedir.

Sınav komisyonu tarafından sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Diğer Hususlar

Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sınav yeri ve tarihi

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarının duyurusu

Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100. Yıl Çankaya/ANKARA adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sıra
No
Kadro Unvanı Nitelikleri Sayısı KPSS Puan Türü
ve Taban Puanı
1 İç Denetçi İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "Kamu İç Denetçi
Sertifikasına" sahip olmak.
1
2 Avukat Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
2 KPSSP3-70
3 Uzman (Mimar) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali
bulunmamak.
5 KPSSP3-70
4 Uzman (İnşaat Mühendisi) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 1 KPSSP3-70
5 Uzman (Peyzaj Mimarı) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali
bulunmamak.
1 KPSSP3-70
6 Uzman (Mali Hizmetler
Uzmanı)
Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Finans ve Muhasebe, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe programlarından birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2 KPSSP3-70
7 Uzman (İdari Uzman) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi programlarından birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
3 KPSSP3-70
8 Uzman (Tanıtım Uzmanı) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak.
2 KPSSP3-70
9 Uzman (Harita Mühendisi) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında
çalışmaya engel hali bulunmamak.
1 KPSSP3-70
10 Büro Görevlisi (Arşiv Uzmanı) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2 KPSSP3-70
11 Büro Görevlisi (Memur) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 5 KPSSP3-70
12 Büro Görevlisi (Sekreter) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve Sekreterlik veya Halkla İlişkiler programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 3 KPSSP3-70
13 Teknisyen (Elektrik) Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Dalından mezun olmak, Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 1 KPSSP94-70
14 Teknisyen (Bilgisayar) Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Dalından mezun olmak. 1 KPSSP94-70
15 Teknisyen (Harita) Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Tapu ve Kadastro Dalından mezun olmak, Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. 1 KPSSP94-70
16 Destek Personeli (Evrak Görevlisi) Lise ve dengi okul mezunu olmak. 2 KPSSP94-70
17 Destek Personeli (Temizlikçi) Lise ve dengi okul mezunu olmak. 3 KPSSP94-70
18 Destek Personeli (Mihmandar) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 1 KPSSP93-70
19 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması programlarının mezun olmak ve 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik
belgesine sahip olmak.
6 KPSSP93-70
20 Şoför Lise ve dengi okul mezunu olmak ve görevinin gerektirdiği sınıfta en az üç yıl önce alınmış D sınıfı sürücü ve SRC belgesine
sahip olmak.
2 KPSSP94-70
TOPLAM 45

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@