Büyükşehir iptal etmişti... Plaka ihalesinin yeni tarihi belli oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iptal etmişti... Plaka ihalesinin yeni tarihi belli oldu... İşte detaylar...

EKONOMİ 10.05.2021, 13:46 10.05.2021, 16:31
Büyükşehir iptal etmişti... Plaka ihalesinin yeni tarihi belli oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 75 adet yeni S plakanın 10 yıl süreyle kiralanması için ihaleye çıkacağını duyurmuştu, ancak tam kapanma süreci nedeniyle ihale iptal edilmişti. 

Yeni ihale tarihi belli oldu... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 75 adet servis aracı plakası için yapacağı ihalelerin 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. 

26 Mayıs 2021 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleşecek ihalelerde, S plakaların aylık muhammen bedellerinin 3000 TL + KDV, şartname bedelinin 100 TL, geçici teminatın da 10 bin 800 TL olduğu belirtildi. 

İşte Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyle ilgili yeni ilanı ve detaylar: 

UKOME Kurulunun Kararı ile 75 (YetmişBeş) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10(on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satın alma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin;
1. Eskişehir İl Sınırlarında tebligat için adres göstermesi, Eskişehir İl Sınırlarında kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)
2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
3. Mevzuatı gereği Eskişehir İl Sınırları içinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Şoförler Odası belgesi ya da Servis araçları işletmeleri kayıt belgesi.
4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı)
5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
6. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)(Faaliyet konusunda Taşıma ve Servis işi olanlar ihaleye katılabilir.)
7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )
8. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, 2021 yılı içerisinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.)
9. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
10. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 10 (on) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)
11. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)
12. Her “S” Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.
13. Gerçek kişiler 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmalıdır. D Sınıfı Okul Servisleri için 5 yıllık, D1 Sınıfı Okul Servisleri için 7 yıllık ehliyet sahibi olmak. Personel Servislerinde en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmak.
14. İdari Şartnamede istenilen diğer belgelerle birlikte ihale tarihi ve saatinde hazır bulunmaları ilan olunur.

Yorumlar (1)
Ty 3 ay önce
Esnaf düşmanı belediye....yeterli araştırmayı yapmadan ....bitik belediyeye kaynak yaratmak için insanları zor duruma sürüklüyor

Gelişmelerden Haberdar Olun

@