Kütahya Belediyesi 8 meskeni satışa çıkardı

Kütahya Belediyesi 8 meskeni ihaleyle satışa çıkardı... İşte detaylar...

EKONOMİ 08.10.2021, 12:54
Kütahya Belediyesi 8 meskeni satışa çıkardı

Kütahya Belediyesi, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde bulunan 8 meskeni satışa çıkardığını duyurdu...  Meskenlerin muhammen bedelleri 500 bin ila 570 bin lira arasında değişiyor... İşte detaylar... 

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Satış İhalesi
1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
2. İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  19 Ekim 2021  /  Salı /  Tabloda belirtilen saatlerde
3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
4. Pazarlık Süreci:
4.1. İhale günü satılmayan taşınmazlar; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 31 Aralık 2021 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün/saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.
5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. Peşin Ödemelerde -15- gün içinde tapu devri yapılacaktır.
5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)
6. VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1. Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. (Bütün taşınmazlardan KDV alınacaktır.)
6.2. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
7. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1. Gerçek kişiler için:
7.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
7.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.1.4. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
7.2. Tüzel kişiler için:
7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
8. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.
AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.
N.
Cinsi Mahalle Ada
Parsel
Blok Kat Bağ. Böl. Niteliği Brüt Alan Net Alan KDV Muhammen Bedel
KDV Hariç
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1 Mesken L. H. P. 2256 / 22 C – 3 Zemin 1 4 + 1 240,00 ~165,00 %18 560.000,00.- 16.800,00.- 14.00
2 Mesken L. H. P. 2256 / 22 C – 3 9 19 4 + 1 240,00 ~165,00 %18 570.000,00.- 17.100,00.- 14.02
3 Mesken L. H. P. 2256 / 22 C – 3 9 20 4 + 1 240,00 ~165,00 %18 570.000,00.- 17.100,00.- 14.04
4 Mesken L. H. P. 2256 / 22 C – 4 Zemin 1 4 + 1 240,00 ~165,00 %18 560.000,00.- 16.800,00.- 14.06
5 Mesken L. H. P. 2256 / 22 C – 4 Zemin 2 3 + 1 198,00 ~145,00 %1 500.000,00.- 15.000,00.- 14.08
6 Mesken L. H. P. 2256 / 22 C - 4 1 4 4 + 1 240,00 ~165,00 %18 570.000,00.- 17.100,00.- 14.10
7 Mesken L. H. P. 2256 / 22 C - 4 9 19 4 + 1 240,00 ~165,00 %18 570.000,00.- 17.100,00.- 14.12
8 Mesken L. H. P. 2256 / 22 C - 4 9 20 4 + 1 240,00 ~165,00 %18 570.000,00.- 17.100,00.- 14.14

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@