Milli Emlak, Çifteler'deki taşınmazları satışa çıkardı

Milli Emlak, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bazı taşınmazları satışa çıkardı. İşte detaylar...

EKONOMİ 17.01.2023, 13:06 17.01.2023, 13:19
Milli Emlak, Çifteler'deki taşınmazları satışa çıkardı

Milli Emlak, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bazı taşınmazları satışa çıkardı. İşte detaylar... 

Çifteler Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nden yapılan duyuruda, Çifteler'deki bazı taşınmazların satışa çıkarıldığı belirtildi. 

Taşınmazların satışı ile ilgili ihalelerin 25 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu. 

İşte ilan ve detaylar... 

İLAN

ÇİFTELER KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ  

Satışı  Yapılacak Taşınmaz Mallar 
Sıra
No
MEOP TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZIN  YÜZÖLÇÜMÜ (M²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ
1 26040102382 Eskişehir Çifteler Erbab 644 5 498,57 Tam  İmarsız Arsa 229.101,00 68.730,30 25.01.2023 10:00
2 26040103052 Eskişehir Çifteler Belpınar 2098 14.951,32 Tam  İmarsız Hali Arazi 194.370,00 58.311,00 25.01.2023 10:20
3 26040100195 Eskişehir Çifteler Doğanay 419 7.375,00 Tam  İmarsız Tarla 82.000,00 24.600,00 25.01.2023 10:40
4 26040103047 Eskişehir Çifteler Dikmen 2533 483,87 Tam  İmarsız Ham Toprak 60.485,00 18.145,50 25.01.2023 11:00
5 26040103048 Eskişehir Çifteler Dikmen 2534 1.152,66 Tam  İmarsız Ham Toprak 144.085,00 43.225,50 25.01.2023 11:20
6 26040100889 Eskişehir Çifteler Sarıkavak 430 6.700,00 Tam  İmarsız Tarla 67.000,00 20.100,00 25.01.2023 11:40
         Eskişehir İli, Çifteler İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Sakarya Mahallesi Girne caddesi No:2 adresindeki Çifteler Hükümet Konağında (Milli Emlak Şefliği) (Tel.No:0222 541 46 00)  teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır
1. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Çifteler Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
2.  İhaleye katılmak isteyenlerin;
                a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) 
                b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

                c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

            ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Çifteler Malmüdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Çifteler Şubesindeki IBAN TR05 0001 0005 0500 0010 00 5411 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz],

               d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. 

3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
6. 1-4 arasındaki taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir.7394 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
7. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
8. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9. Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir." Adres: Sakarya Mahallesi Girne Cd. No:2 Çifteler / ESKİŞEHİR    Tel: 0 (222) 541 46 00     

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@