Seyitgazi'nin kuzularını satışa çıkardı

Seyitgazi Belediyesi küçükbaş hayvanlarını ihaleyle satışa çıkardı. İşte detaylar...

EKONOMİ 13.03.2023, 13:44 13.03.2023, 13:52
Seyitgazi'nin kuzularını satışa çıkardı

Eskişehir'de Seyitgazi Belediyesi ihaleyle küçükbaş hayvanlarını satışa çıkardı. 

İhale ilanında Seyitgazi Belediyesi'nin 25 adet merinos ve merinos melezi küçükbaş hayvanını (kuzu - torku) 20 Mart 2023 tarihinde yapılacak ihale ile satacağı belirtildi. 

İşte ihale ilanı ve detaylar... 

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ        


1-İdarenin
a) Adı ve Adresi: Seyitgazi Belediye Başkanlığı İkiçeşme Mah.Afyon Cad. No:49 Seyitgazi/ ESKİŞEHİR
b) Tel & Faks Numarası: 0 222 671 30 17 & 0 222 671 34 65
c) İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: Seyitgazi Belediyesi Nikah Salonu – 20.03.2023 Saat:14:00
d) İhaleye girmek isteyenlerin % 3 Geçici Teminatlarını en geç 20.03.2023 tarihinde saat 14:00 a kadar Belediyemiz tahsilât servisine yatırmaları gerekmekte olup, belirtilen gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2- Seyitgazi Belediyemiz bünyesinde bulunan; 25 adet merinos ve merinos melezi cinsi canlı küçükbaşın (kuzu - toklu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince (tahmini KG/TL) bedel üzerinden artırma yapılarak satılacaktır.

Satış bilgileri: 

İhale ilanında 25 canlı küçükbaş hayvan satışının açık arttırma ile satılacağı, hayvanların cinsinin "merinos ve merinos melezi" olduğu, yaklaşık toplam ağırlığın 1000 KG olduğu, ihale muhammen KG bedelinin KDV dahil 78 TL olduğu, ihale yaklaşık toplam bedelinin KG/TL KDV dahil 78.000 TL olduğu, ihale geçici teminat miktarının (yüzde 3) 2.340 TL olduğu belirtildi. 

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-İkametgâh belgesi
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Geçici Teminat mektubu veya makbuzu
4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname.
5-Gerçek kişinin, Seyitgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce verilmiş veya ihale birimince ihale günü tarihli belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair yazı.
6-Her sayfası istekli tarafından ad – soyad ile birlikte imzalanmış şartname.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tebligat için adres beyanı vermesi.
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı.
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idarenin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,
4-Noter tasdikli imza beyannamesi. (Dernekler ve kooperatifler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
6-Temsil durumunda Noter Tasdikli vekâletname.
7-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Seyitgazi Belediyesine borcu olmadığına dair, Seyitgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce verilmiş veya ihale birimince ihale günü tarihli belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair yazı.
8- Her sayfası istekli tarafından ad – soyad ve kaşe ile birlikte imzalanmış şartname.

4-İhaleye Katılamayacaklar:
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

5-İhaleye katılmak için, Satış İhalesi dokümanının (şartname ve eklerini) 150,00 TL. (YüzElliTürkLirası) bedel karşılığında satın alınması zorunludur. İhale dökümanı (şartname) imzalanıp idareye teslim edilecektir.

6-Canlı Hayvan Satış Bedellerinin Ödemesi; İhale üzerinde kalan istekli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31 inci maddesine istinaden onaylanan ihale kararının istekliye bildirilmesinden hemen sonra; Küçükbaş canlı hayvanların kantar tartı işlemi bitiminde ihale bedelini, vergi, resim ve harçlar ile varsa diğer giderleri Belediyemiz tahsilat servisine veya banka hesaplarına nakden yatırmak zorundadır. İhale bedeli ödendikten sonra mal teslimi yapılacaktır. Ancak, 15 gün içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi durumunda,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 61 inci maddesi uygulanır.

7-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@