45 sürekli işçi alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yeni işçi alımı ilanı... 45 sürekli işçi alınacak... İşte detaylar...

EKONOMİ 20.05.2021, 15:28 20.05.2021, 15:33
45 sürekli işçi alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilanda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacak.

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Merkezi  Kapadokya  Alanı  sınırları  içinde bulunan  Kapadokya  Alan  Başkanlığında,  375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  28  inci  maddesine  göre  iş  mevzuatı  kapsamında istihdam   edilmek   üzere,   Kapadokya    Alan   Başkanlığı   Personel   Yönetmeliği   hükümleri çerçevesinde  aşağıda  belirtilen  unvanlı  boş  sürekli  işçi  kadrolarına,  anılan  Yönetmeliğin  8  inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (İç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuracak adayların;
1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinin  (3) numaralı  alt  bendi  dışındaki  alt  bentlerinde  belirtilen  genel  şartları  taşımaları,  son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.
3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel)
4. Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  2019-2020  yıllarında yapılan,  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavının  KPSS  (B)  Grubu  puan  şartı  mevcut  olup;  lisans mezuniyeti  gereken  unvanlarda  KPSSP3,  ön  lisans  mezuniyeti  gereken  unvanlarda  KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak,
5. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

(Başvurular dijital ortamda olacak evrak alınmayacak.)
Başvurular dijital ortamda 20/05/2021 - 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak   isteyen   adaylar,   Kariyer   Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr   üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
Aranan    şartlardan    herhangi    birini    taşımadığı    tespit    edilen    adayların    başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için  ayrı  ayrı  olmak üzere KPSS puanı  en  yüksek olan  adaydan  başlamak  suretiyle,  ilan  edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır.
Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan    edilecektir.    Ayrıca    adaylar    sınava    ilişkin    bilgilerini    Kariyer    Kapısı    üzerinden görüntüleyebilecektir.     Sınava  katılma  hakkı  elde  edemeyen  başvuru  sahiplerine  ayrıca  bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi:
20/05/2021 - Personel Alımı Duyurusu
20/05/2021 - 04/06/2021 Başvuruların Alınması
21/06/2021 - 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ
Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
d) Genel yetenek ve genel kültürü
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar,  sınav  komisyonu  tarafından  birinci  fıkranın  (a)  bendi  için  elli  puan,  diğer bentlerin  her  biri  için  onar  puan  olmak  üzere  toplam  yüz  puan  üzerinden  değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon   başkan   ve   üyelerinin   yüz   tam   puan   üzerinden   verdikleri   puanların   aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekmektedir.
Sınav komisyonu tarafından sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.
Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.
Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvuru  belgelerinde gerçeğe aykırı  beyanda bulunduğu  veya belge  verdiği  tespit edilenlerin  sınav  sonuçları  geçersiz  sayılarak  atamaları  yapılmaz.  Bu  durumda  olup  ataması yapılmış  olanların  atamaları  ve  sözleşmeleri  iptal  edilir.  Bunlar  hiçbir  hak  talep  edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

SINAV YERİ VE TARİHİ
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.
Ayrıca   adaylar   yerleştirme   sonuçlarına   ilişkin   bilgileri   Kariyer   Kapısı   üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ataması  yapılacaklar,  başvuru  sırasında  istenen  belgeler  dışındaki,  Bakanlığımız  resmî internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren   en   geç   15   gün   içinde  Personel   Genel   Müdürlüğünün   Çiğdem  Mahallesi   Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50    100. Yıl Çankaya/ANKARA adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim   edeceklerdir.   Gerekli   belgeleri   süresinde   tam   olarak   ibraz   etmeyenlerin   atamaları yapılmayacaktır.
Başarı  sırasına göre atamaları  yapılan  adaylardan  ikamet  ettikleri  yere atananlar atanma onaylarının  kendilerine  tebliği  tarihini  izleyen  iş  günü,  ikamet  ettikleri  yer  dışına  atananlar  ise atanma  onaylarının  kendilerine  tebliğ  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde,  görevlerine  başlamak zorundadırlar.
Adaylar,  sınav  sonuçlarının  ilan  edilmesinden  itibaren  yedi  gün  içinde,  gerekçeleri  ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.
İlan  metninde  belirtilmeyen  hususlar  hakkında  ilgili  mevzuat  hükümlerine  göre  işlem yapılacaktır.
Bakanlığımız   internet   sitesinde   duyurulan   hususlar   tebliğ   mahiyetinde   olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@